Darwin vs. Retail

“Het is niet de sterkste Retailer die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen.”
 
Niets is zo waar als deze stelling. Maar wat is een Retailer: een retailer is een ondernemer die door een combinatie van arbeid, kapitaal en kennis een bedrijf leidt en in stand houdt door in te spelen op de veranderingen, mogelijkheden en kansen die de markt biedt.
 
Ondernemers die niet kunnen of willen veranderen en vernieuwen kunnen beter serieus gaan nadenken of ze nog wel ondernemer willen blijven. Retailers die zich niet aanpassen aan het veranderde koopgerag van de consument hebben op termijn geen schijn van kans. Anno nu leven we in een informatietijdperk. Klanten en consumenten willen geïnformeerd zijn over alles. Men vormt zich steeds meer online een beeld van wat winkels te bieden hebben. Winkels die hier geen invulling aan geven zullen op termijn steeds meer van hun vaste klanten verliezen omdat het online aanbod als maar groter wordt. Er komen steeds meer online aanbieders met een geweldige marketingkracht, naast zeer goede service- en leveringsvoorwaarden waarmee ze een steeds groter deel van de consumenten naar zich toetrekken. Winkels daarentegen maken weliswaar een lichte groei door, maar deze valt in het niet als men de groei van de online aanbieders daar tegenover zet; 1,5 tot 3% tegenover 20 tot 35%. Hoewel het merendeel van de aankopen (gelukkig) nog steeds in winkels plaatsvindt, groei het online aandeel jaarlijks met harde cijfers. Je kunt je afvragen of op termijn winkels buiten de grote (historische) winkelcentra en retailparken nog wel recht van bestaan hebben.
 
Indien winkels in plattelandsgemeenten en kleine winkelcentra hun bestaansrecht willen bewijzen zullen ze, beter dan nu het geval is, dienen in te spelen op wat de consument wil en hem of haar proberen te begrijpen. Teveel gaat de huidige winkelier uit van zijn eigen belevingswereld en onderbuikgevoel. Niet altijd gestaafd op feiten en realiteit. Wil men niet nog meer terrein verliezen en aansluiting vinden met de hedendaagse consument, dan dient men het eigen ondernemerschap eens serieus onder de loep te nemen. De manier waarop men heden ten dage goederen en diensten verkoopt is in geen wegen meer te vergelijken met hoe men dat deed vóór 2010. Internet in combinatie met de smartphone heeft alles definitief veranderd. Wil men voorkomen dat men nog meer terrein verliest aan webwinkels en de grote winkelcentra, zal men invulling dienen te geven aan een viertal belangrijke commerciële componenten:
-       klantenbinding (toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen)
-       online vindbaarheid
-       communicatie
-       transparantie
Zolang consumenten zich online geen goed beeld kunnen vormen van wat winkels voor hen kunnen betekenen, zullen ze steeds vaker winkels gaan mijden. Waarom zouden ze ook. Het online aanbod van producten is overweldigend. Als winkels hun toegevoegde waarde niet meer kunnen aantonen, zal menig winkelcentrum veranderen in een kleiner horeca/leisure gebied en zullen vooral in dorpen winkels en horeca uit het straatbeeld verdwijnen. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid- en aantrekkelijkheid van stads- en dorpscentra.
 
Resumerend kan men stellen dat de zelfstandige winkelier die niet inspeelt op de wensen van de consument of de concurrentie van de online aanbieders onderschat, de strijd uiteindelijk gaat verliezen. Winkeliers die zich niet aanpassen en hun toegevoegde waarde niet aantonen verliezen hun bestaansrecht. Uit mijn persoonlijke ervaring neem ik waar dat menig winkelier nog steeds laconiek doet over zijn eigen online presence. Ze overschatten de trouwheid van klanten en onderschatten de kracht van de online concurrenten. Hebben te weinig aandacht voor groei en nieuwe klanten. Maar het meest verontrustend is dat men vaak een té positief beeld heeft van de kwaliteit van het eigen ondernemerschap waar het gaat om toegevoegde waarde, onderscheidend vermogen en de beleving die klanten hebben in hun winkels.
 
Het staat u vrij dit artikel te delen. Ook geef ik lezingen hierover of kunt u me inhuren op projectbasis om invulling te geven aan deze problematiek.
 
Frans Lalieu:  06-55794751 of mail frans@retailadvisor.nl

Blog archief